ENERGIA SOLAR TÈRMICA

1Per a què serveix l'energia solar tèrmica?
Les aplicacions més esteses d'aquesta tecnologia són l'obtenció d'aigua calenta sanitària (ACS), la calefacció per terra radiant i el preescalfament d'aigua per a processos industrials. Altres aplicacions esteses són l'escalfament d'aigua per a piscines cobertes o a la intempèrie i l'obtenció de fred per a climatització.
2Com funcionen els sistemes solars per produir aigua calenta sanitària (ACS)?
Bàsicament, un sistema solar per producció d'aigua calenta sanitària es compon d'un col·lector o panell solar i un dipòsit d'emmagatzematge d'aigua.

El funcionament és ben senzill: l'aigua del dipòsit és escalfada pel líquid calor transportador circulant que és escalfat per la radiació solar que incideix sobre els panells.

Hi ha diferents sistemes com poden ser els termosifons que no solen portar bomba i el líquid calor transportador funciona per efecte termosifònic de circulació natural o els sistemes forçats, on una bomba força la recirculació del líquid calor transportador que escalfa l'aigua calenta sanitària t'atreveixes d'un serpentí o els tubs de buit amb o sense Heat - Pipe.
3Per quin motiu podria interessar-me instal·lar un sistema d'energia solar tèrmica a casa?
Instal·lant un sistema d'energia solar tèrmica a casa vostè estalviarà diners i podrà obtenir bonificacions fiscals.
4Que altres beneficis té instal·lar energia solar tèrmica per a ACS?
A més de l'estalvi de combustible i per tant econòmic, l'ús de l'energia solar tèrmica té els següents avantatges:

Ens evita el disgust en gran mesura per les constants pujades del gas i l'electricitat i altres combustibles fòssils.

Elimina la dependència energètica de la nostra casa d'una primera necessitat com és l'aigua calenta sanitària.

Aporta valor afegit a l'habitatge, podent servir d'argument de venda i millora i la certificació energètica del nostre habitatge.

Permet reduir l'emissió de gasos productors d'efecte hivernacle, causants de l'escalfament global.

En reduir les emissions de contaminants, contribueix a una major neteja de l'aire i a prevenir malalties respiratòries.

Redueix la dependència energètica de l'estat respecte a tercers països.

Genera ocupació i contribueix a dinamitzar l'economia.

La seva amortització és a curt termini.

No requereix inversió inicial ja que es pot pagar amb l'estalvi generat mes a mes fins a la seva amortització total, per tant incidim de forma positiva a l'economia familiar reduint la nostra dependència energètica.
5Quant costa un sistema d'energia solar tèrmica?
Dependrà de les característiques del sistema i de la regió en la qual ens trobem i el nombre de captadors solars a instal·lar i el grau de dificultat de la instal·lació.
6En quant de temps es recupera la inversió?
El període de recuperació de la inversió dependrà principalment de la zona geogràfica, de la mida de la instal·lació i de la font d'energia a la qual estem substituint i els hàbits de consum diaris.

Podem assenyalar com a referència, que l'amortització mitjana dels últims cinc anys de les instal·lacions realitzades per DiselEnergy han estat de 3.2 anys de mitjana en territori Català.

No obstant això, la tendència del preu de les energies fòssils com l'electricitat o el gas / butà / gas-oil és a l'alça pel que els temps de recuperació de la inversió seran cada vegada menors.
7I quina és la vida útil de la instal·lació?
La vida útil d'una instal·lació d'energia solar tèrmica per a obtenció d'aigua calenta sanitària s'estima com de mitjana en 25 anys.
 

AUTOCONSUM

1Com sé si puc fer aquesta instal·lació al meu terrat?
Ha de posar-se en contacte amb DiselEnergy bé per telèfon / correu electrònic o bé atraves del formulari de contacte que hem habilitat per a tal fi, perquè un dels nostres Tècnics especialistes comprovi les necessitats tècniques / energètiques que tingui el seu domicili i que l'informi de les solucions possibles segons el recurs solar disponible a la seva llar i els seus hàbits de consum. Aquesta visita és gratuïta i sense compromís. Un cop obtingut totes les dades dels mesuraments realitzats pel Tècnic es farà un estudi in situ per adequar la proposta a les seves necessitats reals tenint en compte diversos factors com hàbits de consum, consum anual total de kW tèrmics / elèctrics, orientació de l'habitatge , superfície disponible, tipologia i nivell d'aïllament, subvencions i legislació vigent. Si l'estudi requereix major profunditat de dades per a oferir-li una solució integral ajustat a les seves necessitats, es realitzés a les nostres instal·lacions i es farà una segona visita per presentar-lo i debatre els detalls sobre la mateixa. Aquesta visita també és gratuïta i sense compromís.
2És legal tenir aquesta instal·lació?
Cal canviar el missatge: l’autoconsum és viable, tant tècnicament com jurídicament.
3He de pagar l’anomenat “impost al sol”?
El RD 900/2015 indica que l’impost al terme d’energia no afecta les instal·lacions de menys de 10 quilowatts (kW) i la majoria d’instal·lacions domèstiques tenen una potència inferior. Per tant, només estaran afectades aquelles instal·lacions amb bateries amb l’objectiu de reducció de potència o bé en aquells casos on la potència de la instal·lació superi la potència contractada a l’habitatge o comunitat. Això tampoc passa en la majoria d’instal·lacions domèstiques.
Actualment, no hi ha coneixement sobre cap instal·lació que estigui pagant el famós “impost al sol”.

Europa, mitjançant les directives europees, aposta pel model de generació d’energies renovables com la fotovoltaica. En aquest sentit, s’espera que “qüestions” com l’impost al sol desapareguin en el futur i que es disposi de més mecanicismes per als consumidors proactius. El consumidor proactiu o prosumer és una figura reconeguda en la directiva “Energy Efficiency Directive Winter package 2016“.
4Quan hi hagi la comercialitzadora pública elèctrica, tindré més avantatges?
En el futur la comercialitzadora pública d’energia es podrà fer càrrec, en el cas que ho vulgui el petit generador, de la gestió dels excedents, com a agent de mercat. Fins i tot, sempre que els usuaris tinguin un contracte amb la comercialitzadora energètica se’ls podrà restar aquella energia que hagin generat des de casa de la factura final de subministrament.
5Autoconsum: amb bateries o sense? Quina és la diferència?
Una instal·lació de generació fotovoltaica es pot combinar sempre que es desitgi amb bateries. La incorporació de bateries permetrà emmagatzemar una determinada energia quan no hi hagi consum energètic però sí que hi hagi recurs solar, amb l’objectiu de fer ús d’aquesta energia emmagatzemada en moments amb demandes elevades i sense prou generació fotovoltaica instantània. Caldrà valorar el que més convé en cada cas. Si hi ha consum instantani incloure bateries pot dificultar la instal·lació, tant a nivell de preu de sortida, com a nivell de requeriment d’espais o manteniment. En el cas que finalment es consideri oportú la instal·lació de bateries, la Generalitat preveu subvencions http://icaen.gencat.cat Per altra banda l’Ajuntament de Barcelona també disposa d’Ajuts.
6Si decideixo fer una instal·lació sense bateries, pot afectar el meu consum?
No, la instal·lació de generació amb o sense bateries, no ha d’afectar en cap cas el consum d’energia elèctrica. El que sí que canviarà és d’on prové l’energia, ja que una part serà d’origen renovable i generada per nosaltres des de la nostra coberta.
7Pot ser que em quedi sense energia en algun moment?
Cal tenir en compte que, tot i tenir una instal·lació de generació, estarem sempre connectats a la xarxa elèctrica i, per tant, no hi ha cap risc pel fet de disposar d’una instal·lació de generació renovable, més enllà del que pogués tenir qualsevol altre client connectat a la xarxa eléctrica.
8Cal ser el propietari o tenir el consentiment del propietari per iniciar qualsevol tràmit.
Cal ser el propietari o tenir el consentiment del propietari per iniciar qualsevol tràmit.
9Necessito l’acord de tots els pisos del meu bloc d’habitatges?
Si es tracta d’una instal·lació comunitària, caldrà la conformitat dels veïns de l’escala. La normativa que regula les comunitats de propietaris és la del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. A l’article 553.25 es regula el règim general per a l’adopció d’acords i s’estableix com a necessari per a l’adopció d’aquests una majoria simple dels propietaris que han participat en la votació i que, alhora, han de representar la majoria simple del total de les seves quotes de participació. És l’administrador de la finca el responsable de donar validesa als acords que prengui la comunitat.
10I si vull fer la instal·lació només per al meu habitatge?
En el cas d’una instal·lació individual sobre coberta comunitària però d’ús privatiu, caldrà demanar permís a la comunitat sempre que es produeixi alguna modificació o actuació sobre la coberta de l’edifici. En el cas que la coberta sigui de la propietat i el seu ús també, caldrà, en qualsevol cas, demanar conformitat dels veïns de l’escala i, com en el primer cas, es requerirà una majoria simple segons la normativa vigent, el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (article 553.25).
11He de fer algun tipus d’obres per fer arribar l’electricitat generada a casa meva en cas d’instal·la
La connexió de servei de subministrament és la part de la instal·lació elèctrica de la companyia que ens subministra l’energia. Quan són instal·lacions amb modalitat d’autoconsum, la connexió de la instal·lació de generació amb la nostra xarxa s’ha de lligar a la part interior del domicili, és a dir del comptador de casa nostra cap a l’interior de l’habitatge.

El que es coneix com a “aigües endins”. En el cas de fer una instal·lació de generació per a autoconsum, a banda d’instal·lar els mòduls i elements de connexió auxiliar que es necessiten (inversor, equips de protecció, comptador en alguns casos, etc.), caldrà connectar la línia elèctrica a l’interior de la llar, aigües endins de la connexió de servei de subministrament. Això no implica fer una gran obra, però cal preveure la connexió elèctrica física a dins del domicili i habilitar un petit espai a l’interior de la llar per a possibles proteccions o aparells electrònics.

Es tracta d’un espai molt petit (una paret d’un metre d’amplada aproximadament), però caldrà tenir-ho en compte. En el cas que es considerés adient la instal·lació de bateries, caldria tenir en compte també un espai per a la col·locació d’aquests elements. Finalment, cal tenir present que el conjunt d’elements estaran sempre connectats per cablejat, i per tant, caldrà preveure el pas d’una petita safata de cablejat en el cas que no existeixi un pas d’instal·lacions o un pas de cablejat ocult (sota paret).
12Quant temps necessitaran per fer la instal·lació?
El temps que es requereix per fer una instal·lació d’aquest tipus és reduït. Un cop es té clar el projecte i es disposa de tots els materials, l’execució durarà poques setmanes o dies, depenent de la dimensió que tingui i de les dificultats de pas del cablejat.
13Quina durada té una instal·lació fotovoltaica?
La vida útil d’aquest tipus d’instal·lacions és llarga, la garantia dels panells de generació és de 25 anys. Un cop passats aquests 25 anys es redueix lleugerament el rendiment dels panells i del conjunt de la instal·lació, però tot i així segueix produint. Actualment a Europa, funcionen instal·lacions fotovoltaiques de més de 40 anys. Cal tenir en compte que la vida de la instal·lació dependrà del manteniment que es realitzi; per tant, és important tenir cura de la instal·lació. En cas que la instal·lació disposi de bateries, la vida útil d’aquestes depèn dels cicles i l’ús que se’n faci, però, en tot cas, és més curta que la vida útil de la resta de components (panells, inversors, etc.) i, per tant, caldrà preveure’n la substitució durant la vida útil de la instal·lació.
14Com he de fer el manteniment?
El manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions és molt senzill; cal, però, garantir que els diferents components, per exemple els inversors, estan nets de pols i que no hi ha cap element dels equips que pugui estar malmès.
15Es considera adequada la visita una vegada a l’any d’un tècnic expert en manteniment d’aquests tipus
En el cas que la instal·lació disposi de bateries, caldrà fer-ne un seguiment més acurat. Depenent de la tipologia de les bateries, es requerirà més o menys manteniment; per exemple, si són de plom, caldrà garantir que no s’escalfen i que els vasos no es buiden. Això es resol amb altres bateries, com les de plom-gel, Ni-Cd o Li+ (ió liti).
16Què passa si s’espatlla?
Com qualsevol altra instal·lació elèctrica de fàcil de manteniment pot passar que, en un moment donat, hi hagi algun component que es faci malbé. Cal tenir en compte les garanties pròpies dels components i equips i, més enllà d’això, seria recomanable disposar d’un manteniment que inclogui petites actuacions de reparació en cas d’incidència.
17¿Se considera adecuada la visita una vez al año de un técnico experto en mantenimiento de este tipo
En caso de que la instalación disponga de baterías, habrá que hacer un seguimiento más preciso. Dependiendo de la tipología de las baterías, se requerirá más o menos mantenimiento; por ejemplo, si son de plomo, deberá garantizarse que no se calientan y que los vasos no se vacían. Esto se resuelve con otras baterías, como las de plomo-gel, Ni-Cd o Li + (ión litio).
18¿Qué pasa si se estropea?
Como cualquier otra instalación eléctrica de fácil de mantenimiento puede ocurrir que, en un momento dado, haya algún componente que se dañe. Hay que tener en cuenta las garantías propias de los componentes y equipos y, más allá de ello, sería recomendable disponer de un mantenimiento que incluya pequeñas actuaciones de reparación en caso de incidencia.
19Quin cost té una instal·lació fotovoltaica?
El cost d’una instal·lació fotovoltaica dependrà de la potència instal·lada però no sempre podem parlar d’una proporcionalitat directa, ja que, en funció de la dimensió, s’apliquen costos d’escala, de manera que, a mesura que la instal·lació és més gran, es poden aconseguir preus més competitius. D’altra banda, el preu dependrà de les facilitats de l’obra per fer la instal·lació..

Com més senzilla sigui la instal·lació dels panells i dels equips auxiliars així com el pas del cablejat, més fàcil serà obtenir un preu més econòmic. És molt important tenir en compte que, actualment, instal·lacions com les esmentades tenen ajuts i bonificacions fiscals associades.
20Quina és la inversió inicial i quant m’estalviaré en un futur?
La inversió inicial dependrà, en bona part, de la potència i de la ubicació de la instal·lació així com de les dificultats tècniques associades que puguin sorgir. Aquestes instal·lacions connectades en la modalitat d’autoconsum permeten estalviar l’energia que es consumeix de la xarxa exterior i reduir despesa en la factura de subministrament elèctric.

En les hores en què hi hagi consum, l’estalvi serà més gran o més petit en funció dels kWh generats.
21Com puc pagar la instal·lació?
Podràs pagar al comptat, en còmodes terminis o acollint-te a alguna de les opcions de finançament que DiselEnergy té per a tu, o pots optar per la modalitat de cost zero: pagar mensualment una quota de menor quantia per la instal·lació que la quantitat d'estalvi mensual que genera la instal·lació d'autoconsum i així no incrementes les despeses generals de la teva economia.
22Quant temps es triga a amortitzar la inversió?
L’objectiu de la transició energètica que proposa DiselEnergy és aconseguir que, de la mateixa manera que actualment un ciutadà assumeix el cost d’instal·lació d’una caldera, d’un tendal o una persiana, sense fer cap estudi de viabilitat econòmica, la generació d’energia mitjançant renovables es converteixi en un element essencial a considerar. Si no es tenen en compte les ajudes o bonificacions fiscals, l’amortització dependrà de l’energia provinent de la instal·lació fotovoltaica que es pugui aprofitar, així com del preu de la instal·lació.

La recuperació de la inversió, si s’utilitzen els ajuts i les bonificacions, es produeix al cap d’entre 3 i 5 anys, sempre en funció de cada cas, i en molts casos, en menys de 3 anys. Cal tenir en compte que aquestes instal·lacions tenen una vida útil superior als 25 anys, amb una garantia de generació dels panells durant els 20 primers anys al 90% del rendiment, i en els 25 primers anys al 85%; per tant, un cop amortitzada la instal·lació, hi haurà encara molts anys de generació i estalvi econòmic en la factura.
23Existeixen altres tipus d’ajudes?
Hi ha molts mecanismes impulsats per organitzacions i també privats que poden ajudar a dur a terme aquest tipus d’instal·lacions, tenim exemples d’instal·lacions de generació solar voluntàries per a l’aprofitament d’aigua calenta sanitària mitjançant aquest sistema. Alhora, hi ha també crèdits tous d’entitats privades per potenciar aquest tipus d’instal·lacions així com altres projectes renovables.
24Quins avantatges fiscals té?
El Tècnic de DiselEnergy li pot informar sobre les bonificacions fiscals existents en el seu municipi i com obtenir-lo, ja que en la majoria dels municipis Catalans existeixen bonificacions que suposen descomptes en l'impost sobre béns immobles (IBI) i en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Fuente: “Guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum” Ajuntament de Barcelona y elaboración propia.
Català
Call Now Button