AUTOCONSUM

Quins avantatges fiscals té?

El Tècnic de DiselEnergy li pot informar sobre les bonificacions fiscals existents en el seu municipi i com obtenir-lo, ja que en la majoria dels municipis Catalans existeixen bonificacions que suposen descomptes en l'impost sobre béns immobles (IBI) i en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Fuente: “Guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum” Ajuntament de Barcelona y elaboración propia.