AUTOCONSUM

Necessito l’acord de tots els pisos del meu bloc d’habitatges?

Si es tracta d’una instal·lació comunitària, caldrà la conformitat dels veïns de l’escala. La normativa que regula les comunitats de propietaris és la del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. A l’article 553.25 es regula el règim general per a l’adopció d’acords i s’estableix com a necessari per a l’adopció d’aquests una majoria simple dels propietaris que han participat en la votació i que, alhora, han de representar la majoria simple del total de les seves quotes de participació. És l’administrador de la finca el responsable de donar validesa als acords que prengui la comunitat.