AUTOCONSUM

Com sé si puc fer aquesta instal·lació al meu terrat?

Ha de posar-se en contacte amb DiselEnergy bé per telèfon / correu electrònic o bé atraves del formulari de contacte que hem habilitat per a tal fi, perquè un dels nostres Tècnics especialistes comprovi les necessitats tècniques / energètiques que tingui el seu domicili i que l'informi de les solucions possibles segons el recurs solar disponible a la seva llar i els seus hàbits de consum. Aquesta visita és gratuïta i sense compromís. Un cop obtingut totes les dades dels mesuraments realitzats pel Tècnic es farà un estudi in situ per adequar la proposta a les seves necessitats reals tenint en compte diversos factors com hàbits de consum, consum anual total de kW tèrmics / elèctrics, orientació de l'habitatge , superfície disponible, tipologia i nivell d'aïllament, subvencions i legislació vigent. Si l'estudi requereix major profunditat de dades per a oferir-li una solució integral ajustat a les seves necessitats, es realitzés a les nostres instal·lacions i es farà una segona visita per presentar-lo i debatre els detalls sobre la mateixa. Aquesta visita també és gratuïta i sense compromís.

És legal tenir aquesta instal·lació?

Cal canviar el missatge: l’autoconsum és viable, tant tècnicament com jurídicament.

He de pagar l’anomenat “impost al sol”?

El RD 900/2015 indica que l’impost al terme d’energia no afecta les instal·lacions de menys de 10 quilowatts (kW) i la majoria d’instal·lacions domèstiques tenen una potència inferior. Per tant, només estaran afectades aquelles instal·lacions amb bateries amb l’objectiu de reducció de potència o bé en aquells casos on la potència de la instal·lació superi la potència contractada a l’habitatge o comunitat. Això tampoc passa en la majoria d’instal·lacions domèstiques.

Actualment, no hi ha coneixement sobre cap instal·lació que estigui pagant el famós “impost al sol”.

Europa, mitjançant les directives europees, aposta pel model de generació d’energies renovables com la fotovoltaica. En aquest sentit, s’espera que “qüestions” com l’impost al sol desapareguin en el futur i que es disposi de més mecanicismes per als consumidors proactius. El consumidor proactiu o prosumer és una figura reconeguda en la directiva “Energy Efficiency Directive Winter package 2016“.

Quan hi hagi la comercialitzadora pública elèctrica, tindré més avantatges?

En el futur la comercialitzadora pública d’energia es podrà fer càrrec, en el cas que ho vulgui el petit generador, de la gestió dels excedents, com a agent de mercat. Fins i tot, sempre que els usuaris tinguin un contracte amb la comercialitzadora energètica se’ls podrà restar aquella energia que hagin generat des de casa de la factura final de subministrament.

Autoconsum: amb bateries o sense? Quina és la diferència?

Una instal·lació de generació fotovoltaica es pot combinar sempre que es desitgi amb bateries. La incorporació de bateries permetrà emmagatzemar una determinada energia quan no hi hagi consum energètic però sí que hi hagi recurs solar, amb l’objectiu de fer ús d’aquesta energia emmagatzemada en moments amb demandes elevades i sense prou generació fotovoltaica instantània. Caldrà valorar el que més convé en cada cas. Si hi ha consum instantani incloure bateries pot dificultar la instal·lació, tant a nivell de preu de sortida, com a nivell de requeriment d’espais o manteniment. En el cas que finalment es consideri oportú la instal·lació de bateries, la Generalitat preveu subvencions http://icaen.gencat.cat Per altra banda l’Ajuntament de Barcelona també disposa d’Ajuts.

Si decideixo fer una instal·lació sense bateries, pot afectar el meu consum?

No, la instal·lació de generació amb o sense bateries, no ha d’afectar en cap cas el consum d’energia elèctrica. El que sí que canviarà és d’on prové l’energia, ja que una part serà d’origen renovable i generada per nosaltres des de la nostra coberta.

Pot ser que em quedi sense energia en algun moment?

Cal tenir en compte que, tot i tenir una instal·lació de generació, estarem sempre connectats a la xarxa elèctrica i, per tant, no hi ha cap risc pel fet de disposar d’una instal·lació de generació renovable, més enllà del que pogués tenir qualsevol altre client connectat a la xarxa eléctrica.

Cal ser el propietari o tenir el consentiment del propietari per iniciar qualsevol tràmit.

Cal ser el propietari o tenir el consentiment del propietari per iniciar qualsevol tràmit.

Necessito l’acord de tots els pisos del meu bloc d’habitatges?

Si es tracta d’una instal·lació comunitària, caldrà la conformitat dels veïns de l’escala. La normativa que regula les comunitats de propietaris és la del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. A l’article 553.25 es regula el règim general per a l’adopció d’acords i s’estableix com a necessari per a l’adopció d’aquests una majoria simple dels propietaris que han participat en la votació i que, alhora, han de representar la majoria simple del total de les seves quotes de participació. És l’administrador de la finca el responsable de donar validesa als acords que prengui la comunitat.

I si vull fer la instal·lació només per al meu habitatge?

En el cas d’una instal·lació individual sobre coberta comunitària però d’ús privatiu, caldrà demanar permís a la comunitat sempre que es produeixi alguna modificació o actuació sobre la coberta de l’edifici. En el cas que la coberta sigui de la propietat i el seu ús també, caldrà, en qualsevol cas, demanar conformitat dels veïns de l’escala i, com en el primer cas, es requerirà una majoria simple segons la normativa vigent, el Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (article 553.25).

He de fer algun tipus d’obres per fer arribar l’electricitat generada a casa meva en cas d’instal·la

La connexió de servei de subministrament és la part de la instal·lació elèctrica de la companyia que ens subministra l’energia. Quan són instal·lacions amb modalitat d’autoconsum, la connexió de la instal·lació de generació amb la nostra xarxa s’ha de lligar a la part interior del domicili, és a dir del comptador de casa nostra cap a l’interior de l’habitatge.

El que es coneix com a “aigües endins”. En el cas de fer una instal·lació de generació per a autoconsum, a banda d’instal·lar els mòduls i elements de connexió auxiliar que es necessiten (inversor, equips de protecció, comptador en alguns casos, etc.), caldrà connectar la línia elèctrica a l’interior de la llar, aigües endins de la connexió de servei de subministrament. Això no implica fer una gran obra, però cal preveure la connexió elèctrica física a dins del domicili i habilitar un petit espai a l’interior de la llar per a possibles proteccions o aparells electrònics.

Es tracta d’un espai molt petit (una paret d’un metre d’amplada aproximadament), però caldrà tenir-ho en compte. En el cas que es considerés adient la instal·lació de bateries, caldria tenir en compte també un espai per a la col·locació d’aquests elements. Finalment, cal tenir present que el conjunt d’elements estaran sempre connectats per cablejat, i per tant, caldrà preveure el pas d’una petita safata de cablejat en el cas que no existeixi un pas d’instal·lacions o un pas de cablejat ocult (sota paret).

Quant temps necessitaran per fer la instal·lació?

El temps que es requereix per fer una instal·lació d’aquest tipus és reduït. Un cop es té clar el projecte i es disposa de tots els materials, l’execució durarà poques setmanes o dies, depenent de la dimensió que tingui i de les dificultats de pas del cablejat.

Quina durada té una instal·lació fotovoltaica?

La vida útil d’aquest tipus d’instal·lacions és llarga, la garantia dels panells de generació és de 25 anys. Un cop passats aquests 25 anys es redueix lleugerament el rendiment dels panells i del conjunt de la instal·lació, però tot i així segueix produint. Actualment a Europa, funcionen instal·lacions fotovoltaiques de més de 40 anys. Cal tenir en compte que la vida de la instal·lació dependrà del manteniment que es realitzi; per tant, és important tenir cura de la instal·lació. En cas que la instal·lació disposi de bateries, la vida útil d’aquestes depèn dels cicles i l’ús que se’n faci, però, en tot cas, és més curta que la vida útil de la resta de components (panells, inversors, etc.) i, per tant, caldrà preveure’n la substitució durant la vida útil de la instal·lació.

Com he de fer el manteniment?

El manteniment d’aquests tipus d’instal·lacions és molt senzill; cal, però, garantir que els diferents components, per exemple els inversors, estan nets de pols i que no hi ha cap element dels equips que pugui estar malmès.

Es considera adequada la visita una vegada a l’any d’un tècnic expert en manteniment d’aquests tipus

En el cas que la instal·lació disposi de bateries, caldrà fer-ne un seguiment més acurat. Depenent de la tipologia de les bateries, es requerirà més o menys manteniment; per exemple, si són de plom, caldrà garantir que no s’escalfen i que els vasos no es buiden. Això es resol amb altres bateries, com les de plom-gel, Ni-Cd o Li+ (ió liti).

Què passa si s’espatlla?

Com qualsevol altra instal·lació elèctrica de fàcil de manteniment pot passar que, en un moment donat, hi hagi algun component que es faci malbé. Cal tenir en compte les garanties pròpies dels components i equips i, més enllà d’això, seria recomanable disposar d’un manteniment que inclogui petites actuacions de reparació en cas d’incidència.

Quin cost té una instal·lació fotovoltaica?

El cost d’una instal·lació fotovoltaica dependrà de la potència instal·lada però no sempre podem parlar d’una proporcionalitat directa, ja que, en funció de la dimensió, s’apliquen costos d’escala, de manera que, a mesura que la instal·lació és més gran, es poden aconseguir preus més competitius. D’altra banda, el preu dependrà de les facilitats de l’obra per fer la instal·lació.

Com més senzilla sigui la instal·lació dels panells i dels equips auxiliars així com el pas del cablejat, més fàcil serà obtenir un preu més econòmic. És molt important tenir en compte que, actualment, instal·lacions com les esmentades tenen ajuts i bonificacions fiscals associades.

Quina és la inversió inicial i quant m’estalviaré en un futur?

La inversió inicial dependrà, en bona part, de la potència i de la ubicació de la instal·lació així com de les dificultats tècniques associades que puguin sorgir. Aquestes instal·lacions connectades en la modalitat d’autoconsum permeten estalviar l’energia que es consumeix de la xarxa exterior i reduir despesa en la factura de subministrament elèctric.

En les hores en què hi hagi consum, l’estalvi serà més gran o més petit en funció dels kWh generats.

Com puc pagar la instal·lació?

Podràs pagar al comptat, en còmodes terminis o acollint-te a alguna de les opcions de finançament que DiselEnergy té per a tu, o pots optar per la modalitat de cost zero: pagar mensualment una quota de menor quantia per la instal·lació que la quantitat d'estalvi mensual que genera la instal·lació d'autoconsum i així no incrementes les despeses generals de la teva economia.

Quant temps es triga a amortitzar la inversió?

L’objectiu de la transició energètica que proposa DiselEnergy és aconseguir que, de la mateixa manera que actualment un ciutadà assumeix el cost d’instal·lació d’una caldera, d’un tendal o una persiana, sense fer cap estudi de viabilitat econòmica, la generació d’energia mitjançant renovables es converteixi en un element essencial a considerar. Si no es tenen en compte les ajudes o bonificacions fiscals, l’amortització dependrà de l’energia provinent de la instal·lació fotovoltaica que es pugui aprofitar, així com del preu de la instal·lació.

La recuperació de la inversió, si s’utilitzen els ajuts i les bonificacions, es produeix al cap d’entre 3 i 5 anys, sempre en funció de cada cas, i en molts casos, en menys de 3 anys. Cal tenir en compte que aquestes instal·lacions tenen una vida útil superior als 25 anys, amb una garantia de generació dels panells durant els 20 primers anys al 90% del rendiment, i en els 25 primers anys al 85%; per tant, un cop amortitzada la instal·lació, hi haurà encara molts anys de generació i estalvi econòmic en la factura.

Existeixen altres tipus d’ajudes?

Hi ha molts mecanismes impulsats per organitzacions i també privats que poden ajudar a dur a terme aquest tipus d’instal·lacions, tenim exemples d’instal·lacions de generació solar voluntàries per a l’aprofitament d’aigua calenta sanitària mitjançant aquest sistema. Alhora, hi ha també crèdits tous d’entitats privades per potenciar aquest tipus d’instal·lacions així com altres projectes renovables.

Quins avantatges fiscals té?

El Tècnic de DiselEnergy li pot informar sobre les bonificacions fiscals existents en el seu municipi i com obtenir-lo, ja que en la majoria dels municipis Catalans existeixen bonificacions que suposen descomptes en l'impost sobre béns immobles (IBI) i en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Fuente: “Guia pràctica d'instal·lacions d'autoconsum” Ajuntament de Barcelona y elaboración propia.