Aspecte Jurídic


Al BOE núm. 243, de 10 d'octubre de 2015, es publica el RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Aquestes instal·lacions queden regulades segons indica el citat RD, que entra en vigor l'11 d'octubre del 2015.

L'esmentada disposició ha estat redactada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme sense la participació del govern català. És més, el govern de la Generalitat ha manifestat la seva posició contrària a l'esmentada norma ja que al nostre entendre envaeix les nostres competències a la vegada que suposa un fre al desplegament de les energies renovables i la implementació d'estratègies en matèria d'eficiència energètica.

Més enllà d'aquesta posició, el Departament d'Empresa i Coneixement intentarà facilitar les obligacions de ciutadans i empreses afectats per l'esmentat Reial Decret sobre la base de l'aplicació dels criteris que tot seguit es detallen:

Les instal·lacions aïllades d'acord amb la definició del RD 900/2015, article 3 i els grups de generació utilitzades exclusivament quan es produeixi una interrupció del subministrament elèctric queden fora de l'abast del RD i es tramiten d'acord amb els procediments de la SDG de Seguretat industrial.

Les instal·lacions incloses en l'àmbit del RD 900/2015 es tramiten d'acord amb els procediments de la Subdirecció General d'Energia. Amb caràcter general, els titulars de les instal·lacions o els seus representants han de realitzar tràmits davant l'empresa distribuïdora, la Generalitat (presentació de documentació a l'Oficina de Gestió Empresarial, OGE) i el Ministeri d'energia, turisme i agenda digital (MINETAD).

Tramitació noves instal·lacions

Per posar en funcionament aquest tipus d'instal·lacions cal fer els següents tràmits:

  1. Dipositar, si és preceptiu, la garantia econòmica per a sol·licitar l'accés a la xarxa;
  2. Sol·licitar a l'empresa distribuïdora l'accés i connexió a la xarxa de la instal·lació i subscriure el contracte tècnic d'accés: Procediment abreujat (Per Instal·lacions de potència nominal inferior o igual a 10 kW) Procediment ordinari (Per Instal·lacions de potència nominal superior a 10 kW)

    Davant de qualsevol incompliment en els terminis indicats a la normativa així com en el supòsit de desacord amb l'empresa distribuïdora es pot formular l'oportuna reclamació davant l'Administració.

  3. Sol·licitar l'autorització de la instal·lació davant el Departament d'Empresa i Coneixement i inscripció al Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia elèctrica (RIPRE) en cas que es tracti d'instal·lacions d'autoconsum de tipus 2.

Fonts:
Aspectes juridics i legals

Més informació