Modalitats


De forma genèrica hi ha dues possibilitats pel que fa a la configuració de les instal·lacions d'autoconsum:


AÏLLADA DE LA XARXA

Aquella instal·lació de generació que es connecta a l'interior d'una xarxa d'un consumidor i que no compta amb connexió elèctrica física amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirectament a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

CONECTADA A LA XARXA

Aquella instal·lació de generació que es connecta a l'interior d'una xarxa d'un consumidor i que comparteix així infraestructures de connexió a la xarxa amb aquest consumidor, o aquella que està unida a aquest a través d'una línia directa i que tingui o pugui tenir, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució.

 

La regulació de totes les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les instal·lacions d'autoconsum connectades a xarxa té lloc, des de l'any 2015, pel Reial Decret 900/2015. Les instal·lacions aïllades de xarxa NO es troben dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret. S'exclouen també del mateix els grups de generació utilitzades exclusivament per cobrir situacions d'interrupció o tall del subministrament elèctric de la xarxa, com ara generadors elèctrics d'emergència en locals de pública concurrència (hospitals, etc.). 

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web està centrada en l'autoconsum regulat pel Reial Decret 900/2015. 

Les modalitats d'autoconsum definides en el mateix són dos:

Tipus 2

Instal·lacions destinades prioritàriament a la venda a xarxa de l'energia generada i que es troben inscrites en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

   

Tipus 1

Instal·lacions destinades prioritàriament a l'autoconsum de l'energia generada i que NO es troben inscrites en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica. Addicionalment a la classificació establerta en el Reial Decret, es realitza la diferenciació d'aquest tipus d'instal·lacions en dos subtipus:

Subtipus 1A. Instal·lacions de consumidors amb potència contractada no superior a 10 kW.

Subtipus 1B. Instal·lacions de consumidors amb potència contractada major de 10 kW i no superior a 100 kW.

 

En tots dos casos la potència de la instal·lació de producció ha de ser igual o inferior a la potència contractada pel consumidor associat al punt de subministrament, sent aquesta la màxima contractada per a tots els períodes tarifaris en què es divideixi el contracte de subministrament de energia elèctrica.

Més informació